Bảng tra mã mực in canon chính hãng | Đổ mực máy in | Sửa máy in tại nhà

Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Bảng tra mã mực in canon chính hãng

 

Tìm  Model sử dụng theo tên hộp mực
Bảng mã mực in Laser Canon chính hãng

Model Standard / ISO Cartridge Price
FAX-L170 ISO/IEC 19752 Cartridge 328 (2,100 pages) $ 114.00
FAX-L3000 FX12 Cartridge (4,500 pages) $ 130.45
imageCLASS LBP6030 ISO/IEC 19752 Cartridge 325 (1,600 pages) $ 98.00
imageCLASS LBP6030w ISO/IEC 19752 Cartridge 325 (1,600 pages) $ 98.00
imageCLASS LBP6230dn ISO/IEC 19752 Cartridge 326 (2,100 pages) $ 114.00
imageCLASS LBP6680x ISO/IEC 19752 Cartridge 319 (2,100 pages) $ 129.00
imageCLASS LBP6680x ISO/IEC 19752 Cartridge 319 II (6,400 pages) $ 234.00
imageCLASS LBP6780x ISO/IEC 19752 Cartridge 324 (6,000 pages) $ 206.00
imageCLASS LBP6780x ISO/IEC 19752 Cartridge 324 II (12,500 pages) $ 319.00
imageCLASS LBP7018C ISO/IEC 19798 Cartridge 329 BK (1,200 pages) $ 70.00
imageCLASS LBP7018C ISO/IEC 19798 Cartridge 329 C (1,000 pages) $ 77.00
imageCLASS LBP7018C ISO/IEC 19798 Cartridge 329 M (1,000 pages) $ 77.00
imageCLASS LBP7018C ISO/IEC 19798 Cartridge 329 Y (1,000 pages) $ 77.00
imageCLASS LBP7018C ISO/IEC 19798 Drum Cartridge 329 (7,000 pages at full colour) $ 110.00
imageCLASS LBP7100Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 BK (1,400 pages) $ 90.00
imageCLASS LBP7100Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 C (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS LBP7100Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 II BK (2,400 pages) $ 110.00
imageCLASS LBP7100Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 M (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS LBP7100Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 Y (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS LBP7110Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 BK (1,400 pages) $ 90.00
imageCLASS LBP7110Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 C (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS LBP7110Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 II BK (2,400 pages) $ 110.00
imageCLASS LBP7110Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 M (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS LBP7110Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 Y (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS LBP7680Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 318 BK (3,400 pages) $ 218.00
imageCLASS LBP7680Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 318 BK Value Pack (6,800 pages) $ 350.00
imageCLASS LBP7680Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 318 C (2,900 pages) $ 204.00
imageCLASS LBP7680Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 318 M (2,900 pages) $ 204.00
imageCLASS LBP7680Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 318 Y (2,900 pages) $ 204.00
imageCLASS LBP7780Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 332 BK (6,100 pages) $ 218.00
imageCLASS LBP7780Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 332 C (6,400 pages) $ 294.00
imageCLASS LBP7780Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 332 II BK (12,000 pages) $ 291.00
imageCLASS LBP7780Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 332 M (6,400 pages) $ 294.00
imageCLASS LBP7780Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 332 Y (6,400 pages) $ 294.00
imageCLASS LBP8100n ISO/IEC 19752 Cartridge 333 (10,000 pages) $ 319.00
imageCLASS LBP8100n ISO/IEC 19752 Cartridge 333 H (17,000 pages) $ 399.00
imageCLASS LBP8780x ISO/IEC 19752 Cartridge 333 (10,000 pages) $ 319.00
imageCLASS LBP8780x ISO/IEC 19752 Cartridge 333 H (17,000 pages) $ 399.00
imageCLASS MF211 Cartridge 337 Cartridge 337 (2,400 pages) $ 116.00
imageCLASS MF212w Cartridge 337 Cartridge 337 (2,400 pages) $ 116.00
imageCLASS MF215 Cartridge 337 Cartridge 337 (2,400 pages) $ 116.00
imageCLASS MF217w Cartridge 337 Cartridge 337 (2,400 pages) $ 116.00
imageCLASS MF221d Cartridge 337 Cartridge 337 (2,400 pages) $ 116.00
imageCLASS MF226dn Cartridge 337 Cartridge 337 (2,400 pages) $ 116.00
imageCLASS MF229dw Cartridge 337 Cartridge 337 (2,400 pages) $ 116.00
imageCLASS MF3010 ISO/IEC 19752 Cartridge 325 (1,600 pages) $ 98.00
imageCLASS MF4420w ISO/IEC 19752 Cartridge 328 (2,100 pages) $ 114.00
imageCLASS MF4720w ISO/IEC 19752 Cartridge 328 (2,100 pages) $ 114.00
imageCLASS MF4750 ISO/IEC 19752 Cartridge 328 (2,100 pages) $ 114.00
imageCLASS MF4820d ISO/IEC 19752 Cartridge 328 (2,100 pages) $ 114.00
imageCLASS MF4870dn ISO/IEC 19752 Cartridge 328 (2,100 pages) $ 114.00
imageCLASS MF4890dw ISO/IEC 19752 Cartridge 328 (2,100 pages) $ 114.00
imageCLASS MF6180dw ISO/IEC 19752 Cartridge 319 (2,100 pages) $ 129.00
imageCLASS MF6180dw ISO/IEC 19752 Cartridge 319 II (6,400 pages) $ 234.00
imageCLASS MF621Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 BK (1,400 pages) $ 90.00
imageCLASS MF621Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 C (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF621Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 II BK (2,400 pages) $ 110.00
imageCLASS MF621Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 M (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF621Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 Y (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF628Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 BK (1,400 pages) $ 90.00
imageCLASS MF628Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 C (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF628Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 II BK (2,400 pages) $ 110.00
imageCLASS MF628Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 M (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF628Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 Y (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF729Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 418 BK (3,400 pages) $ 200.00
imageCLASS MF729Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 418 BK Value Pack (6,800 pages) $ 335.00
imageCLASS MF729Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 418 C (2,900 pages) $ 190.00
imageCLASS MF729Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 418 M (2,900 pages) $ 190.00
imageCLASS MF729Cx ISO/IEC 19798 Cartridge 418 Y (2,900 pages) $ 190.00
imageCLASS MF810Cdn Drum Unit 034 Black Drum Unit 034 Black: 32,500 pages $ 269.00
imageCLASS MF810Cdn Drum Unit 034 Cyan / Magenta / Yellow Drum Unit 034 Cyan / Magenta / Yellow: 34,000 pages $ 299.00
imageCLASS MF810Cdn Toner 034 Black Toner 034 Black: 12,000 pages $ 229.00
imageCLASS MF810Cdn Toner 034 CMY Toner 034 Cyan / Magenta / Yellow: 7,300 pages $ 329.00
imageCLASS MF810Cdn Waste Toner Bottle WT‐A3 Waste Toner Bottle WT‐A3: 30,000 pages To place order, please click here.
imageCLASS MF8210Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 BK (1,400 pages) $ 90.00
imageCLASS MF8210Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 C (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF8210Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 II BK (2,400 pages) $ 110.00
imageCLASS MF8210Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 M (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF8210Cn ISO/IEC 19798 Cartridge 331 Y (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF8280Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 BK (1,400 pages) $ 90.00
imageCLASS MF8280Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 C (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF8280Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 II BK (2,400 pages) $ 110.00
imageCLASS MF8280Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 M (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF8280Cw ISO/IEC 19798 Cartridge 331 Y (1,500 pages) $ 100.00
imageCLASS MF8580Cdw ISO/IEC 19798 Cartridge 418 BK (3,400 pages) $ 200.00
imageCLASS MF8580Cdw ISO/IEC 19798 Cartridge 418 BK Value Pack (6,800 pages) $ 335.00
imageCLASS MF8580Cdw ISO/IEC 19798 Cartridge 418 C (2,900 pages) $ 190.00
imageCLASS MF8580Cdw ISO/IEC 19798 Cartridge 418 M (2,900 pages) $ 190.00
imageCLASS MF8580Cdw ISO/IEC 19798 Cartridge 418 Y (2,900 pages) $ 190.00
imageCLASS MF9280Cdn A4 5% Cartridge 317 BK (6,000 pages) $ 198.00
imageCLASS MF9280Cdn A4 5% Cartridge 317 C (4,000 pages) $ 200.00
imageCLASS MF9280Cdn A4 5% Cartridge 317 M (4,000 pages) $ 200.00
imageCLASS MF9280Cdn A4 5% Cartridge 317 Y (4,000 pages) $ 200.00
LASER SHOT LBP2900 A4 5% Cartridge 303 (2,000 pages) $ 98.00
LASER SHOT LBP3300 ISO/IEC 19752 Cartridge 308 (2,500 pages) $ 115.00
LASER SHOT LBP3300 ISO/IEC 19752 Cartridge 308 II (6,000 pages) $ 195.00
LASER SHOT LBP3500 ISO/IEC 19752 Cartridge 309 (12,000 pages) $ 309.00
LASER SHOT LBP5970 A4 5% Cartridge 302 BK (10,000 pages) $ 175.00
LASER SHOT LBP5970 A4 5% Cartridge 302 C (6,000 pages) $ 189.00
LASER SHOT LBP5970 A4 5% Cartridge 302 M (6,000 pages) $ 189.00
LASER SHOT LBP5970 A4 5% Cartridge 302 Y (6,000 pages) $ 189.00
LASER SHOT LBP5970 A4 5% Drum Cartridge 302 BK (40,000 pages) $ 449.00
LASER SHOT LBP5970 A4 5% Drum Cartridge 302 C (40,000 pages) $ 449.00
LASER SHOT LBP5970 A4 5% Drum Cartridge 302 M (40,000 pages) $ 449.00
LASER SHOT LBP5970 A4 5% Drum Cartridge 302 Y (40,000 pages) $ 449.00
LASER SHOT LBP6000 ISO/IEC 19752 Cartridge 325 (1,600 pages) $ 98.00
LASER SHOT LBP6200d ISO/IEC 19752 Cartridge 326 (2,100 pages) $ 114.00
LASER SHOT LBP6300dn ISO/IEC 19752 Cartridge 319 (2,100 pages) $ 129.00
LASER SHOT LBP6300dn ISO/IEC 19752 Cartridge 319 II (6,400 pages) $ 234.00
LASER SHOT LBP6750dn ISO/IEC 19752 Cartridge 324 (6,000 pages) $ 206.00
LASER SHOT LBP6750dn ISO/IEC 19752 Cartridge 324 II (12,500 pages) $ 319.00
LASER SHOT LBP7200Cd ISO/IEC 19798 Cartridge 318 BK (3,400 pages) $ 218.00
LASER SHOT LBP7200Cd ISO/IEC 19798 Cartridge 318 BK Value Pack (6,800 pages) $ 350.00
LASER SHOT LBP7200Cd ISO/IEC 19798 Cartridge 318 C (2,900 pages) $ 204.00
LASER SHOT LBP7200Cd ISO/IEC 19798 Cartridge 318 M (2,900 pages) $ 204.00
LASER SHOT LBP7200Cd ISO/IEC 19798 Cartridge 318 Y (2,900 pages) $ 204.00
LASER SHOT LBP7200Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 318 BK (3,400 pages) $ 218.00
LASER SHOT LBP7200Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 318 BK Value Pack (6,800 pages) $ 350.00
LASER SHOT LBP7200Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 318 C (2,900 pages) $ 204.00
LASER SHOT LBP7200Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 318 M (2,900 pages) $ 204.00
LASER SHOT LBP7200Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 318 Y (2,900 pages) $ 204.00
LASER SHOT LBP9100Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 322 BK (6,500 pages) $ 260.00
LASER SHOT LBP9100Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 322 BK II (13,000 pages) $ 420.00
LASER SHOT LBP9100Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 322 C (7,500 pages) $ 450.00
LASER SHOT LBP9100Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 322 C II (15,000 pages) $ 850.00
LASER SHOT LBP9100Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 322 M (7,500 pages) $ 450.00
LASER SHOT LBP9100Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 322 M II (15,000 pages) $ 850.00
LASER SHOT LBP9100Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 322 Y (7,500 pages) $ 450.00
LASER SHOT LBP9100Cdn ISO/IEC 19798 Cartridge 322 Y II (15,000 pages) $ 850.00

Bảng tra mã mực in canon chính hãng Rating: 4.5 Diposkan Oleh: hoàng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét